ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. เงื่อนไขทั่วไป

1.1. ต่อไปนี้เป็นเงื่อนไขในการใช้งาน (หรือเรียกว่า "เงื่อนไข") ที่ผู้ดําเนินการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ DEE-VER เว็บไซต์และ DEE-VER แอปพลิเคชัน (หรือเรียกว่า "DEE-VER") ซึ่งผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้งาน สมาชิกของเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันทุกคน (หรือเรียกว่า "ผู้ใช้") จะต้องกระทําตาม ผู้ใช้จําเป็นจะต้องเห็นด้วยกับเงื่อนไขนี้และปฏิบัติตามทุกครั้งเมื่อใช้บริการ (หรือเรียกว่า "บริการ") ภายในเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชัน DEE-VER ไม่ว่าจะเป็นบริการส่วนหนึ่งส่วนใดหรือบริการทั้งหมดภายในเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชัน

1.2.ผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ คําแนะนํา เงื่อนไข หรือคําเตือนอื่น ๆ ที่ออกโดยวิธีต่าง ๆ จาก DEE-VER ด้วย

2. การใช้คําในเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชัน

มีความหมายตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

2.1."รีวิว" (Reviews) หมายถึง การแสดงความคิดเห็น คำบรรยาย รูปภาพ ภาพยนตร์ เสียง และข้อมูลต่าง ๆ ที่มาจากผู้ใช้

2.2. “ให้คะแนน” (Rating) หมายถึง การประเมินและการแสดงความคิดเห็นที่มีต่อผลิตภัณฑ์โดยผู้ใช้

3. การให้บริการ

3.1. DEE-VER มีสิทธิ์และสามารถตัดสินใจกฎระเบียบในการให้บริการ เช่น กฎระเบียบของการรีวิว การแสดงความคิดเห็น การโฆษณาหรือการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลทางด้านระบบ หรือบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ตามสมควรและผู้ใช้จะต้องเห็นด้วยกับการตัดสินใจดังกล่าว

3.2. DEE-VER มีสิทธิ์และสามารถทําการตัดสินใจแก้ไขปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของบริการได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้าและ DEE-VER จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของการบริการต่อผู้ใช้

4. การสมัครสมาชิก

4.1. ในการใช้บริการ ผู้ใช้ที่ต้องการจะแสดงความคิดเห็น โพสต์รีวิว หรือดำเนินการต่างๆที่จำเป็นจะต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องสมัครสมาชิกก่อนเสมอ โดยจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ตามหัวข้อที่ DEE-VER ได้กําหนดไว้

5. การกระทําต้องห้าม

5.1. ผู้ใช้จะต้องไม่กระทําการดังที่จะกล่าวต่อไปนี้ เมื่อใช้บริการของ DEE-VER

 • การเพิ่ม/แก้ไข/เลือกใช้ เนื้อหา ข้อความ รูปภาพ นามแฝง และอื่นๆที่พาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์และราชวงศ์
 • การเพิ่ม/แก้ไข/เลือกใช้ เนื้อหา ข้อความ รูปภาพ นามแฝง และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเมืองและศาสนา
 • การเพิ่ม/แก้ไข/เลือกใช้ เนื้อหา ข้อความ รูปภาพ นามแฝง และอื่นๆที่ขัดต่อกฎหมายหรือมีเจตนาที่ขัดต่อกฎหมาย
 • การเพิ่ม/แก้ไข/เลือกใช้ เนื้อหา ข้อความ รูปภาพ นามแฝง และอื่นๆที่ขัดแย้งกับศีลธรรม
 • การเพิ่ม/แก้ไข/เลือกใช้ เนื้อหา ข้อความ รูปภาพ นามแฝง และอื่นๆที่มีผลกระทบด้านลบต่อเด็กและเยาวชน
 • การเพิ่ม/แก้ไข/เลือกใช้ เนื้อหา ข้อความ รูปภาพ นามแฝง และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเพศ ความรุนแรง รวมไปถึงการใช้คําพูดเชิงอรรถาธิบาย
 • การเพิ่ม/แก้ไข/เลือกใช้ เนื้อหา ข้อความ รูปภาพ นามแฝง และอื่นๆที่เป็นการเลือกปฏิบัติ ก่อให้เกิดการแบ่งแยก การแตกแยก และการแบ่งพวก โดยเจตนาก่อให้เกิดความวุ่นวายและการทะเลาะวิวาท
 • การเพิ่ม/แก้ไข/เลือกใช้ เนื้อหา ข้อความ รูปภาพ นามแฝง และอื่นๆที่ทําลายชื่อเสียง เกียรติยศ ความน่าเชือถือ ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ละเมิดลิขสิทธิ์ ละเมิดเครื่องหมายการค้าของผู้ใช้งานท่านอื่นของบุคคลที่สามหรือของ DEE-VER
 • การเพิ่ม/แก้ไข/เลือกใช้ เนื้อหา ข้อความ รูปภาพ นามแฝง และอื่นๆที่เป็นการบรรยาย การแนะนํา อันนํามาซึ่งการเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจ ต่อสินค้าหรือบริการที่ตนหรือบุคคลที่สามเป็นเจ้าของ
 • การเพิ่ม/แก้ไข/เลือกใช้ เนื้อหา ข้อความ รูปภาพ นามแฝง และอื่นๆอันเป็นเจตนาขายสินค้า/บริการ ที่ตนหรือบุคคลที่สามเป็นเจ้าของ หรือมีเจตนาที่เป็นไปในทางการค้า
 • การเพิ่ม/แก้ไข/เลือกใช้ เนื้อหา ข้อความ รูปภาพ นามแฝง และอื่นๆที่เป็นการโฆษณาเชิงธุรกิจ โฆษณาแฝง การขายสินค้าหรือ บริการ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • การเพิ่ม/แก้ไข/เลือกใช้ เนื้อหา ข้อความ รูปภาพ นามแฝง และอื่นๆที่ก่อความรําคาญ หรือก่อให้เกิดผลกระทบในด้านลบแก่ผู้ใช้งานท่านอื่น แก่บุคคลที่สามหรือ แก่ DEE-VER
 • การเพิ่ม/แก้ไข/เลือกใช้ เนื้อหา ข้อความ รูปภาพ นามแฝง และอื่นๆที่เป็นการแอบอ้างผู้ใช้คนอื่นๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 • การเพิ่ม/แก้ไข/เลือกใช้ เนื้อหา ข้อความ รูปภาพ นามแฝง และอื่นๆที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นหรือของผู้ใช้เอง ในที่สาธารณะหรือการร้องขอให้ผู้ใช้อื่นเพิ่ม/แก้ไข ข้อมูลส่วนบุคคลในที่สาธารณะ
 • การเพิ่ม/แก้ไข/เลือกใช้ เนื้อหา ข้อความ รูปภาพ นามแฝง และอื่นๆที่มี URL Link อีเมล์ หรือเบอร์โทรศัพท์
 • การเพิ่ม/แก้ไข/เลือกใช้ เนื้อหา ข้อความ รูปภาพ นามแฝง และอื่นๆที่บิดเบือนความเป็นจริง หรือแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
 • การเพิ่ม/แก้ไข/เลือกใช้ เนื้อหา ข้อความ รูปภาพ นามแฝง และอื่นๆที่ DEE-VER พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม

5.2. การที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์โดยตรงหรือเกี่ยวข้องเป็นพนักงาน เพิ่ม/แก้ไข/เลือกใช้ เนื้อหา ข้อความ รูปภาพ ที่เป็นการเอื้อประโยชน์แก่ผลิตภัณฑ์นั้นๆโดยหวังผลทางการค้า

5.3 การกระทำที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และประโยชน์ของการรีวิว

 • การรีวิวที่มีการเลือกใช้ เนื้อหา ข้อความ รูปภาพ ที่คัดลอกมาจากแหล่งอื่น
 • การรีวิวที่มีการเลือกใช้ เนื้อหา ข้อความ รูปภาพ ที่ไม่คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของการรีวิว
 • การรีวิวที่มีการใช้ข้อความหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อความ ที่ DEE-VER เห็นว่าไม่เหมาะสม

5.4. การกระทําที่จะเป็นการทําลายระบบคอมพิวเตอร์และการให้บริการของ DEE-VER ด้วยการเขียนโปรแกรม Scripts หรือ Code ที่เป็นอันตราย หรือการเจาะระบบข้อมูลและอื่นๆ

5.5. การกระทําอื่นๆใดที่ DEE-VER เห็นว่าไม่เหมาะสม

5.6. ถ้าผู้ใช้ไม่ยินยอมหรือไม่ตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว DEE-VER มีสิทธิ์สามารถตัดสินใจกระทําการได้ ดังต่อไปนี้

 • เปลี่ยนแปลงหรือลบส่วนหนึ่งส่วนใดของรีวิวและ/หรือข้อมูลที่ขัดแย้งกับข้อตกลงและเงื่อนไข
 • เปลี่ยนแปลงหรือลบส่วนหนึ่งส่วนใดของรีวิวและ/หรือข้อมูลในอดีตของผู้ใช้ที่ไม่ยินยอมหรือไม่ตกลงปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข
 • หยุดหรือระงับการให้บริการชั่วคราวกับผู้ใช้ที่ไม่ยินยอมหรือไม่ตกลงปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข
 • หยุดหรือระงับการให้บริการเป็นการถาวรกับผู้ใช้ที่ไม่ยินยอมหรือไม่ตกลงปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข
 • ยกเลิกการเป็นสมาชิก
 • หรืออื่นๆที่ DEE-VER พิจารณาแล้วว่าเห็นสมควร

6. การใช้งานรีวิว

6.1. เวลาในการโพสต์รีวิวและระยะเวลาในการเก็บรีวิวไว้ในเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน เป็นสิทธิ์ในการตัดสินใจของ DEE-VER และผู้ใช้ไม่สามารถโต้แย้งได้

6.2. DEE-VER สามารถใช้รีวิว รวมไปถึง Username ผู้ใช้ต่างๆในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันได้ฟรี และสามารถคัดลอก ทําซํ้า อ้างอิง เปิดเผย ตีพิมพ์ หรือกระทําอย่างอื่นได้ฟรี โดยไม่จําเป็นที่จะต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ

7. ความรับผิดชอบของผู้ใช้

7.1. ถ้าผู้ใช้ไม่ยินยอมหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดหรือทั้งหมด และนํามาซึ่งความเสียหายกับผู้ใช้เอง หรือกับบุคคลที่สาม หรือกับ DEE-VER ผู้ใช้จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการกระทําดังกล่าว และชดใช้ค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าทนาย

7.2. ถ้าผู้ใช้ไม่ยินยอมหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดหรือทั้งหมด และนํามาซึ่งความเสื่อมเสีย การตําหนิต่อว่าหรือความเสียหายอื่นๆต่อผู้ ใช้รายอื่น หรือบุคคลที่สาม หรือ DEE-VER ผู้ใช้จะต้องเร่งรีบกระทําการแก้ไขด้วยตนเอง โดย DEE-VER จะไม่มีส่วนรู้เห็นในการแก้ไขนั้น

8. ข้อยกเว้นในความรับผิดชอบ

8.1. รีวิว ถูกนําเสนอโดยความรับผิดชอบของผู้ใช้ DEE-VER ไม่สามารถรับผิดชอบหรือรับประกันความถูกต้อง ความน่าเชือถือ หรืออื่นๆเกี่ยวกับรีวิวได้

8.2. DEE-VER ไม่จําเป็นจะต้องตรวจสอบรีวิวก่อนทุกครั้งที่จะทําการโพสต์ว่ารีวิวดังกล่าวถูกต้องตรงตามข้อตกลงและเงื่อนไขหรือไม่

8.3. ผู้ใช้ยอมรับว่าหากมีการระงับการให้บริการชั่วคราว อันเนื่องมาจากการซ่อมบํารุงระบบประจํางวด ปัญหาของเครือข่าย หรืออื่นๆ DEE-VER จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าว

8.4. นอกเหนือจากข้อตกลงและเงื่อนไขดังที่กล่าวมาแล้ว DEE-VER จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆทั้งสิ้นที่เกิดจากการบริการ เกิดจากผู้ใช้ หรือเกิดจากบุคคลที่สาม

9. เหตุการณ์ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

DEE-VER จะไม่รับผิดชอบหากมีเหตุการณ์ใดๆที่ผิดจากเงื่อนไข เกิดขึ้นโดยเหตุการณ์นั้นเกินขีดความสามารถในการควบคุมของ DEE-VER

10. ข้อห้ามในการคัดลอก/ทําซํ้า

ห้ามมิให้ คัดลอก ทําซํ้า เปิดเผย จัดหา ตีพิมพ์ หรือวิธีอื่นใด ซึ่งได้มาจากรูปแบบของเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชัน ข้อมูลของระบบ การออกแบบข้อมูล การออกแบบระบบ ไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ บทความ รูปภาพ รูปวาด ชื่อหรือสิ่งอื่นใดหรือการให้บริการของ DEE-VER โดยเด็ดขาด